Hoe goed alle medewerkers van onze kindercentra ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent.

Wij vragen u, als u ontevreden bent over een gedraging van de houder of een medewerkster jegens u als ouder of uw kind(eren) of over een bepaalde gang van zaken binnen de kinderopvang, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen.

Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit mondeling of schriftelijk bij teamleiding, manager of bestuur (uitsluitend schriftelijk) in te dienen.

In dit reglement kunt u meer lezen over de procedure.

Pdf Klachtenprocedure