Opiness Award

Voorwaarden Kinderopvang BijdeHandjes:

Artikel 1: Begripsbepalingen Kinderopvang
Het een of meer dagen c.q. dagdelen per week, buiten de eigen huishouding, in georganiseerd verband en tegen geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar (c.q. de leeftijd waarop het kind het basisonderwijs verlaat), afkomstig uit meerdere huishoudens. Kinderdagverblijf: Dagopvang voor kinderen van ± 10 weken tot 4 jaar. Buitenschoolse opvang: De buitenschoolse opvang  biedt opvang aan kinderen in de basisschoolleeftijd (van 4 tot ongeveer 13 jaar), in de uren buiten schooltijd. Tijdens schoolvakanties kunnen BSO locaties worden samengevoegd. Peuterspeelzaal/ Peuteropvang; opvang op halve dagdelen oor kinderen van 2 tot 4 jaar.  De directie: De directie van Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes. Contractant: Het bedrijf, de instelling of de ouders/verzorgers waarmee de overeenkomst kinderopvang wordt aangegaan. De overeenkomst: De overeenkomst waarin tussen ouders/ het bedrijf en Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes  de rechten en plichten ten aanzien van de afgesproken kinderopvang worden vastgelegd. 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake kinderopvang en alle aanbiedingen gericht op het tot stand brengen van zodanige overeenkomsten aangegaan door Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes.

Artikel 3: De vergunning
Burgemeester en Wethouders hebben Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes op grond van de Verordening Kinderopvang formeel vergunning verleend voor het exploiteren van een kinderdagverblijf.

Artikel 4: De aannameprocedure en wachtlijst
Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes zal zich inspannen het aangemelde kind te plaatsen op de door de ouders gewenste dagdelen. Indien dit, naar inzicht van BijdeHandjes, om welke reden dan ook niet mogelijk mocht blijken, zal het kind in overleg op een ander dagdeel worden geplaatst of op een wachtlijst.  In principe worden de kinderen in volgorde van inschrijving geplaatst dan wel op een wachtlijst gezet, met in acht neming van de voorrangsregeling welke  beschreven staat onder artikel 5. De gehele aannameprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de directie.

Artikel 5: De voorrangsregeling
Aan de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment reeds één of meerdere kinderen op het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of PSZ/Peuteropvang zijn geplaatst, wordt voorrang verleend boven de plaatsing van een kind uit een gezin waarvan op dat moment nog geen kinderen zijn geplaatst. Aan een uitbreiding van het aantal dagdelen waarvoor een kind in eerste instantie op de locatie is geplaatst, wordt in principe voorrang toegekend boven de toelating van een kind, dat nog niet is geplaatst; dit ter beoordeling van de directie. Dit betreft alleen een uitbreiding,  geen wijziging van het aantal dagen.

Artikel 6: Toelating van kinderen
Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 13 jaar (c.q. de leeftijd waarop het kind het basisonderwijs verlaat). De ouders dragen er zorg voor dat bij aanmelding alle gegevens die op enigerlei wijze van belang kunnen zijn voor BijdeHandjes worden verstrekt.

Artikel 7: Totstandkoming van de overeenkomst
De afspraken met betrekking tot de definitieve plaatsing van een kind, alsmede de wederzijdse rechten en verplichtingen worden geregeld en vastgelegd in een door beide partijen ondertekende overeenkomst. Let wel: met het retourneren van het inschrijfformulier wordt al een overeenkomst aangegaan.

Artikel 8: Inhoud en duur overeenkomst
Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes stelt de contractant overeengekomen kindplaats ter beschikking voor opvang van een kind in het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Voor plaatsing in het kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal/Peuteropvang en Buitenschoolse opvang  geldt een minimale afname van één dagdeel. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, indien anders vermeld, ingaande bij daadwerkelijke plaatsing. Deze overeenkomst eindigt wanneer het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt of, bij Buitenschools opvang, wanneer het kind de leeftijd van 13 jaar bereikt (c.q. het basisonderwijs verlaat).Opzegging van de overeenkomst is voor beide partijen mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Deze opzegging dient schriftelijk of per mail door de ouder  te gebeuren en kan op ieder moment ingaan. Voor peuterspeelzalen en gesubsidieerde Peuteropvang geldt dat er het contract per de eerste of 16e van de maand beëindigd wordt. Als het kind zodanige sociale, psychische dan wel fysieke eigenschappen vertoont, dat het functioneren van de groep ernstig wordt verstoord, behoudt Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 9: Eindiging zonder noodzakelijke opzegging
De overeenkomst voor het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal/Peuteropvang eindigt van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is op het moment dat het kind 4 of 13 jaar wordt, als ook bij het overlijden van het kind.Voor het KDV eindigt het contract op de 4e verjaardag van het kind. Voor de BSO eindigt het contract op de 13e verjaardag van het kind. Voor de Peuterspeelzaal/ Peuteropvang eindigt het contract op de eerste of 16e van de maand waarin het kind 4 jaar wordt.

Artikel 10: Tijdelijke afwezigheid van een ziek kind
Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste één maand de opvang niet bezoekt , dan blijft de verplichting tot betaling van de voor dat kind vastgestelde vergoeding gehandhaafd. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van, langer dan één maand niet naar Christelijke kinderopvang BijdeHandjes komt, kan men voor de periode vanaf het moment waarop het kind langer dan één maand afwezig is, bij de directie een verzoek om een vermindering van 50% van de vergoeding indienen. Als een kind door ziekte gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden niet bij Christelijke kinderopvang BijdeHandjes is geweest, moeten de ouders en/of het bedrijf het besluit nemen of zij de voor dat kind gereserveerde plaats bij Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes willen aanhouden. In het bevestigende geval wordt hen, tot het moment waarop het kind weer op de oorspronkelijke overeengekomen dagdelen aanwezig is, 50% van de voor dat kind vastgestelde vergoeding in rekening gebracht. Het is mogelijk om het contract tijdelijk stop te zetten in geval van zwangerschap. Er zal echter wel door gepland worden vanaf de wachtlijst waardoor het mogelijk is dat er na de tijdelijke stopzetting geen plaats meer is op de desbetreffende groep.

Artikel 11: Zieke kinderen
Ten aanzien van het al dan niet toelaten van zieke kinderen bij Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes is er een ziektebeleid opgesteld, in grote lijnen worden de richtlijnen van de GGD opgevolgd.

Artikel 12: Betalingscondities
Voor elke door Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes beschikbaar gestelde kindplaats is de contractant maandelijks een vergoeding verschuldigd zoals aangegeven in de meest recent  bekendgemaakte en in werking getreden prijslijst, die opvraagbaar is bij BijdeHandjes. Genoemd bedrag is ten alle tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats. Wijzigingen in deze prijslijst zullen tenminste één maand voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aan de contractant bekend gemaakt worden. Betaling geschiedt maandelijks, rond de 26e van de maand waarin de opvang plaatsvindt, dit geldt voor achteraf facturatie, bij vooraf facturatie wordt het bedrag rond de 5e van de maand afgeschreven. tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Zodra de overeenkomst door zowel BijdeHandjes als de contractant ondertekend is, geldt de opzegtermijn van één maand. De contractant is het overeengekomen tarief over één maand (ingaande op de afgesproken ingangsdatum) verschuldigd aan BijdeHandjes. Betaling van een factuur dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum bij voorkeur via automatische incasso. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege, zonder dat er sommatie en/of zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In geval van verzuim van de schuldenaar in het vorige lid bedoeld, treden de navolgende gevolgen in: Een eventuele mutatie aanvraag of nieuwe aanvraag van de schuldenaar wordt niet in behandeling genomen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes is gerechtigd de vordering uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar.  Een incidentele/ flexibele of vakantie BSO dag kan kosteloos worden geannuleerd tot 2 weken voor de aangevraagde opvang dag. Annuleringen korter dan 2 weken voor de aangevraagde opvang dag worden in rekening gebracht. Voor de afname van een vakantie BSO contract van 6 of 8 weken geldt dat er bij een opzegging gedurende een kalenderjaar een eindafrekening gemaakt zal worden. De af te nemen dagen bij een 6, 8 en flexibel vakantiecontract dienen minimaal 1 maand van te voren doorgegeven te worden, wat betreft de zomervakantie minimaal 2 maanden.  Eventueel meer afgenomen dan betaalde vakantie dagen zullen in een eindafrekening verrekend worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes heeft haar aansprakelijkheid in de hoedanigheid van kinderopvangbedrijf verzekerd. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade door de verzekerde toegebracht in verband met haar hier bovengenoemde hoedanigheid. Onder schade aan personen wordt verstaan: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder zaakschade wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verlies van zaken van anderen dan de verzekeringsnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 14: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden voortvloeiende uit onder andere het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand en voorts iedere  omstandigheid, welke Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

Artikel 15: Klachtenregeling
Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes heeft een externe klachtenregeling opgesteld. Op verzoek kan een ouder / verzorger een exemplaar van het klachtenreglement ontvangen.

Artikel 16: Slotbepaling
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen er naar in onderling overleg en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, tot een voor beide acceptabele oplossing te komen.

Laatste nieuws

smoelen-van-de-maand